Cees Janssen-Bos

Innovationcamps

17-03-2017 01:00
17-03-2017


Innovationcamps Gent-Nijmegen !


Voor: Hoofdfase studenten (HAN) en BA2, BA3, pre-masterstudenten en (research) masterstudenten (RU)

Aantal: maximaal 15 studenten (RU en HAN)

Looptijd: medio maart - medio mei

Aantal bijeenkomsten: twee innovationcamps (17-18-19 maart in Nijmegen en 9-10-11 mei in Gent)

Studielast: naast de twee innovationcamps zijn er twee avondbijeenkomsten ter voorbereiding op ieder innovationcamp (datum nog te bepalen).

Taal: Nederlands

Studiekosten: geen (reis- en verblijfkosten worden vergoed)

Docenten: Judith Stoep (RU) en Thomas Blok (UGent)

Deadline voor aanmelden: 8 februari

Achtergrond

Steden worden steeds belangrijker. Niet alleen als plek om te wonen, werken en recreëren, maar ook als publiek orgaan. Onder andere door decentralisaties komen er meer taken op de schouders van de lokale overheden, en daarbij dient het beleid ook nog eens integraal en op de lange termijn uitgedacht te worden. Voor veel steden in Nederland, maar ook daarbuiten, is het ontwikkelen van een integrale toekomstvisie een grote opgave.

De gemeente Nijmegen en de stad Gent (België) hebben vergelijkbare problematiek op dit gebied en kunnen mogelijk veel van elkaar leren. De twee steden nodigen daarom Nijmeegse en Gentse studenten uit om met hen mee te denken. De gemeentes organiseren twee keer een driedaags innovation camp waarin de studenten onder begeleiding van docenten en met professionals uit het maatschappelijke veld gezamenlijk beleidsscenario’s uitwerken voor aandachtsgebieden in deze steden. Voor Nijmegen is dat de wijk Nieuw-West, in Gent zal de focus liggen op Nieuw-Gent.

Deelname aan dit honourslab biedt een mooie kans om je academische kennis in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken, om met studenten met verschillende opleidingsachtergronden (Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Universiteit Gent) samen te werken, en kennis te maken met innovatieve manieren om tot (gemeentelijke) beleidsontwikkeling te komen.

Problematiek in Nijmegen Nieuw-West en Nieuw-Gent

Nijmegen Nieuw-West is een stadsdeel met een grote verscheidenheid, zowel in fysieke bebouwde omgeving als bevolkingssamenstelling. In dit stadsdeel zijn er relatief veel sociale huurwoningen; ook de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen ligt onder het Nijmeegse gemiddelde. Hierdoor wonen er gemiddeld meer mensen met een laag inkomen en migratieachtergrond in deze wijken. Echter, door de lagere huizenprijs is dit stadsdeel ook steeds meer in trek bij (hoogopgeleide) starters op de woningmarkt. Daarnaast is er ook een grote groep ouderen woonachtig in de wijk. Dit leidt tot een aantal urgente maatschappelijke opgaves op het gebied van onderwijs, werk en inkomen, eenzaamheid en veiligheid.

Nieuw-Gent is sociale woonwijk uit de jaren 1970 gebouwd en bestaat uit 10 hoogbouwblokken, 31 laagbouwcomplexen en 296 eengezinswoningen, samen goed voor zo’n 3600 bewoners. Tussen de appartementen en de huizen liggen parkeerzones, garages en grote stroken onbestemde groene ruimte. In 2020 start een groot stadsvernieuwingsproject waarbij de fysieke omgeving aangepakt zal worden. Tegelijkertijd wordt er ook een nieuwe ontmoetingsplek gecreëerd in het hart van de wijk en zal de buitenruimte echt publiek gemaakt worden door het meer in te richten voor sport, spel, ontmoeting en rust. Of met dit plan de sociale, economische en ruimtelijke beslotenheid van Nieuw Gent echt zal worden doorbroken, valt te betwijfelen. Daarnaast zullen thema’s zoals leefbaarheid en duurzaamheid moeten worden geïntegreerd in het toekomstplan voor de wijk.

Opdracht en eindproduct

De gemeente Nijmegen en de stad Gent willen een groep studenten uitdagen om gezamenlijk met wijkprofessionals en bewoners na te denken over een innovatieve, integrale aanpak van deze maatschappelijke thema’s zodat in deze stadsdelen op de lange termijn:

• de sociale, economische en fysieke ontwikkelingen elkaar gaan versterken;

• er meer gelijke kansen en mogelijkheden komen voor de verschillende bevolkingsgroepen;

• waardoor er een aantrekkelijk woon- en werkklimaat ontstaat voor de bewoners.

Wij vragen de deelnemers om gedurende de looptijd van het project gezamenlijk een blog bij te houden over wat ze meemaken, leren en welke dilemma’s ze tegenkomen tijdens het traject. Daarnaast zal je op ieder innovation camp op de laatste dag een presentatie geven over de bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van het thema.

Aanmelden en selectie

Ben je geïnteresseerd in dit honourslab? 

Meld je dan uiterlijk 8 februari aan via: https://www.ru.nl/honoursacademy/honourslab/vm/innovation-camps-gent-nijmegen/aanmeldformulier-honourslab-innovation-camps-gent/ 

Je aanmelding bestaat uit een portfolio met een CV en een korte motivatiebrief (ongeveer 300 woorden).

Omdat er een beperkt aantal plaatsen is voor dit honourslab kan het zo zijn dat er selectiegesprekken moeten plaatsvinden. Datum wordt later bekend gemaakt.


Media van Agendapunt