DE DOORSTROOM LOB VO - ROC Nijmegen

11 - 15 Jaar

DOORSTROOM, LOOPBAANCOMPETENTIES, WEDERZIJDS VERTROUWEN

Bij het project LOB VO – ROC wordt gezocht naar nieuwe manieren in de samenwerkingsstructuur gericht op efficiënte en betekenisvolle doorstroom van voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs (ROC). De afstemming zal er toe leiden dat leerlingen vanuit het vmbo de oriëntatie, de overstap en LOB ervaren als logisch en eenduidig. Concreet zijn daartoe de volgende doelen beschreven:


A. Een heldere visie op het doel en de invulling van doorstroom en LOB in de regio Nijmegen


B. Afstemming in de instrumenten en processen die we hiertoe hanteren


C. Gemeenschappelijkheid/afstemming in professionalisering van docenten in LOB


Waar staan we nu ? Er zijn gezamenlijk twee producten ontwikkeld op basis van de uitgangspunten.


Uitgangspunten Doorstroom Dit zijn nieuwe procedures en afspraken die gelden tijdens de overstap vanuit het vo naar het mbo. Hierin worden o.a. beschreven:


- doorstroomafspraken en instroomgaranties;


- afspraken over de beschrijving en hantering van de vijf (loopbaan)competenties en de status van deze competenties in de overstap vmbo-mbo;


- procedure voor overdracht vmbo en instroom mbo, gebaseerd op wederzijds vertrouwen in de uitwisseling van begeleidingsinformatie;


- afspraken over doorlopende begeleidingslijnen voor rekenen en taal


Jaarkalender oriëntatie en voorlichting (1)


Er komt een gemeenschappelijke jaarkalender waarin we alle regionale activiteiten in het kader van oriëntatie op loopbaan en beroep plaatsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Kiezen op Maat, maar ook Open dagen en andere oriëntatiemogelijkheden worden vermeld. De scholen spreken samen af welke activiteiten leerlingen aangeboden krijgen in het kader van voorbereiding, uitvoering en verwerking, zodat het rendement van de activiteiten optimaal is. Elke leerling zal zich voor minimaal voor één meeloopdag op een mbo-instelling moeten aanmelden. Een Doorstroomdossier (2)


De regio Nijmegen gaat gebruik maken van één instrument het zgn. nieuwe Doorstroomdossier waarop de leerling met zijn mentor/LOB-coach/decaan de resultaten van zijn oriëntatie- en keuzeproces in kaart brengt. De doorlopende begeleidingslijn wordt vervolgens in het mbo doorgezet door gebruik te maken van dit instrument en hantering van dezelfde begrippen. We werken binnen vo en mbo a.d.h.v. de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. Het Doorstroomdossier is het middel waarmee we het doel van een goede aansluiting willen bereiken. Het doorstroomdossier vmbo-mbo is een geaccordeerde samenvatting van/ en selectie uit ervaringen en bevindingen uit het opgebouwde loopbaandossier/ loopbaanportfolio binnen het vmbo en krijgt een belangrijke rol bij de overstap. Het dossier dient daarna bij de start binnen het MBO als basis bij het eerste LOB gesprek op het mbo. De leerling is eigenaar van het dossier. Hij of zij vult het dossier in. Hierbij wordt de jongere natuurlijk begeleid en ondersteund door de mentor of LOB-coach van zijn school. Pilot Vanaf augustus 2016 zijn vier vo- scholen als pilot met (de uitvoering van) deze producten aan de slag gaan. De leerlingen komen vanaf heden met het nieuwe doorstroomdossier de instellingen ROC Nijmegen en Helicon MBO Nijmegen binnen. Met de meeste leerlingen wordt er geen traditioneel intakegesprek meer gevoerd. Zij worden vóór de zomer welkom geheten via een (groepsgewijs) welkomstgesprek. De leerlingen met advies-en ondersteuningsvragen krijgen nog wel een extra gesprek, maar worden vervolgens ook geplaatst en uitgenodigd bij de gekozen opleiding via een welkomstgesprek. LOB wordt door de mbo-scholen bij de start van het schooljaar opgepakt middels een startgesprek. Daarbij werken vo èn mbo in een doorgaande LOB leer- en begeleidingslijn volgens de 5 loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. Iedere vo-school en ieder onderwijsteam ( dus ook van niet –pilotscholen) hebben voor komend jaar een contactpersoon LOB aandraagt. Zij zijn al vanaf september 2016 een aantal keren als klankbordgroep bij elkaar gekomen om het proces te volgen, te evalueren en tussentijds bevindingen mee te nemen naar de teams en scholen. Digitalisering doorstroom Vanaf augustus 2016 is er tevens een werkgroep van start gegaan met een onderzoeksopdracht betreffende de aanschaf van een digitale doorstroomapplicatie. We beogen hiermee een digitale overdracht van het doorstroomdossier en daarnaast willen we dat het voor meerdere partijen, het vmbo, mbo en gemeenten zichtbaar wordt in welke fase leerlingen zich bevinden in hun aanmeldprocedure. Eind december zijn bestuurders van de regio Nijmegen akkoord gegaan met de aanschaf van Intergrip. Vanaf januari 2017 start het implementatietraject.


Media van broedplaats