Notitie voor onderwijsdirecteuren RU

1 - 111 Jaar


IEDER TALENT TELT


Door Judith Stoep en  Frans JanssenNotitie voor onderwijsdirecteuren, overleg 5 februari 2018   


1. Inleiding


IEDER TALENT TELT is een beweging die het afgelopen jaar op gang is gebracht door de gemeente Nijmegen samen met alle onderwijsinstellingen uit de stad: scholen van primair en voortgezet onderwijs, het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit. Onder¬wijs¬bestuurders en de gemeente hebben bij de start van het project de gezamenlijke ambitie uitgesproken om over de grenzen van de instituties heen, samen met de ouders, iedere leerling of student te helpen zich te ontwikkelen en zijn plaats in de samenleving te vinden.   


Stuurgroep


Het project heeft een stuurgroep, bestaande uit:


• Eddy Brunekreeft, voorzitter, voorzitter Raad van Bestuur Kinderopvang Nijmegen (KION)


• Renske Helmer, wethouder gemeente Nijmegen


• Jack van de Logt, voorzitter CvB Scholengroep Conexus, namens het po


• Yolande Ulenaers, voorzitter CvB Scholengroep Rijk van Nijmegen, namens het vo


• Hanneke Berben, voorzitter CvB ROC Nijmegen


• Menno Pistorius, directeur Faculteit Educatie HAN


• Frans Janssen, medewerker SOO Radboud Universiteit   

 

Financiering en uitvoering


De betrokken instellingen hebben bij de start van het project ieder € 7.500 ingezet om de uitvoering voor het eerste jaar mogelijk te maken. Daarnaast heeft de HAN uit haar innovatie¬fonds ca. € 45.000 ingezet via een zogenaamd Icoonproject. In 2017 hebben alle stuurgroepleden zich gecommitteerd aan een meerjarig perspectief over de periode van 2017 tot 2021. Iedere partner zet nu op jaarbasis € 20.000 in (RU: toezegging voor 2018, reservering voor 2019 en 2020). Het project wordt aangejaagd door projectleider Mirjam Ottens (HAN) en diverse Community Builders vanuit alle onderwijsorganisaties, die in 2018 coördinerende activiteiten gaan uitvoeren binnen hun organisatie.   

 2. Wat is er tot nu toe bereikt?


In de periode van 1 maart 2016 tot november 2017 zijn ongeveer 25 zogenaamde broedplaatsen onder de vlag van IEDER TALENT TELT gebundeld op www.iedertalenttelt.nl. Het merendeel daarvan betreft nieuwe initiatieven. De terugkerende geïdentificeerde thema’s waarop gebroed wordt, zijn: verbinden van de leef-, leer- en werkwereld (1), curricula vormgeven op basis van motivatie en betrokkenheid van studenten (2), gelijke kansen (3), creatieve leervormen binnen en buiten de school (4), democratiserings-processen en burgerinnovatie (5), de school ten dienste van de samenleving (6), studenten en burgers als partners (7), maatwerk (8), en samenwerken over de eigen grenzen heen (9). De genoemde thema´s zijn verweven in de broedplaatsen, waar ze vertaald worden naar concrete acties. Via flankerend kwalitatief onderzoek van de RU (Radboud Docenten Academie) en de HAN worden de werkzame ingrediënten van de beweging in kaart gebracht.    IEDER TALENT TELT is een beweging waarbinnen iedereen een broedplaats kan starten. Binnen de broedplaatsen zetten zich op dit moment ca. 100 Nijmeegse jongeren in (hetzij in het kader van hun studie, hetzij op vrijwillige basis), samen met docenten en anderen die de beweging een warm hart toedragen, zoals ouders, welzijnswerkers, sportcoaches, ambtenaren en bestuurders. Participerende studenten¬/leerlingen en docenten zijn afkomstig uit het hele scala van onderwijsinstellingen uit Nijmegen. De mensen in en tussen broedplaatsen bewegen tussen scholen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten, steden en het ministerie. Dit doen zij niet langs de gebruikelijke piramide in organisaties (of projectgroepen), maar ze bewandelen eigen routes die niet van tevoren zijn uitgestippeld.    

 

3. Betrokkenheid Radboud Universiteit bij Ieder Talent Telt


Op dit moment ziet de inhoudelijke betrokkenheid van de RU bij IEDER TALENT TELT er als volgt uit:  • Bestuurder Han van Krieken, lid van broedplaats ‘bestuurlijke netwerksturing’   • Community Builders Frans Janssen (SOO) en Judith Stoep (PWO)  • Onderwijs:  o PWO: Kennis in Praktijk 1/2/3 (KIP), De Leeromgeving  o Radboud Honours Academy: recent erbij betrokken; gedacht wordt aan denktanks  o Diverse studentinitiatieven/broedplaatsen: o.a. Ballenbak voor talentontwikkeling, DO-ITT-team.   

 

4. Beweging binnen en vanuit de Radboud Universiteit voor de komende periode


We hebben het volgende voor ogen: binnen onze RU-muren bevinden zich (aanstaande) professionals die hun hoofd, handen en hart willen inzetten voor de maatschappij, of dat al doen. Studenten en medewerkers die zich belangeloos beschikbaar stellen om kinderen en jeugdigen te ondersteunen en de directe leefwereld leefbaarder te maken. Bij PWO gebeurt dat al concreet onder de noemer van Kennis in Praktijk: (ortho-)pedagogen in spe doen vrijwilligerswerk bij sportclubs, gehandicaptenorganisaties, maat¬schappelijke instellingen en scholen, en leggen zo een verbinding tussen hun opleiding en het praktijk¬veld, waar de nood om kennis, vaardigheden en inspiratie soms hoog is. We denken dat we deze verbindingen op meerdere plaatsen binnen de RU zouden kunnen leggen: bij studenten van andere opleidingen, maar ook bij onderzoekers en docenten die aan de RU verbonden zijn. Door hen te enthousiasmeren, te mobiliseren en in contact te brengen met  partners in het IEDER TALENT TELT-netwerk denken we dat we de innovatiekracht van de beweging in Nijmegen en omstreken kunnen vergroten.  Samen met de onderwijsdirecteuren willen we verkennen hoe de ambities van IEDER TALENT TELT verweven zou kunnen worden met activiteiten van de onderwijsinstituten binnen de RU, zodat er een groter netwerk ontstaat van studenten, docenten en onderzoekers die zich verantwoordelijk willen voelen voor talentontwikkeling in onze regio. We hebben in dit licht de volgende vragen voor u:


1. Ziet u binnen uw eigen opleiding(en) concrete mogelijkheden om studenten binnen het kader van de opleiding dan wel als vrijwilliger te interesseren voor IEDER TALENT TELT?  


2. Zijn er docenten die deelname aan het project binnen hun vakken zouden kunnen/willen inbrengen?

 

Stuur uw reactie naar Frans Janssen (f.janssen@soo.ru.nl) en Judith Stoep (j.stoep@pwo.ru.nl) 

Media van broedplaats